(هر اینه صادق وراستگو باشد .خداوند با راستگویان است)از کیست؟

(هر اینه صادق وراستگو باشد .خداوند با راستگویان است)از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی