زیباترین نیکی هااخلاق شایسته است .از فرموده های چه کسیست؟

زیباترین نیکی هااخلاق شایسته است .از فرموده های چه کسیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی