6، سربلندى قناعت/ قال......عليه السلام : عز من قنع ، ذل من طمع .(10) عزت در قناعت است و خوارى در طمع است.

6، سربلندى قناعت/ قال......عليه السلام : عز من قنع ، ذل من طمع .(10) عزت در قناعت است و خوارى در طمع است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی