کدامیک از صفات زیر، از صفات نفسانی است؟

کدامیک از صفات زیر، از صفات نفسانی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی