به سوره هایی که در مدینه بر پیامبر (ص) نازل شده اندسوره های.............میگویند.

به سوره هایی که در مدینه بر پیامبر (ص) نازل شده اندسوره های.............میگویند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی