گناه کار ترين مردم کساني هستند که بيشتر بيهوده گويي مي کنند.

گناه کار ترين مردم کساني هستند که بيشتر بيهوده گويي مي کنند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی