هر که داد ستمدیده را از ظالم بگیرد در بهشت همنشین من خواهد بود

هر که داد ستمدیده را از ظالم بگیرد در بهشت همنشین من خواهد بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی