قرآن کریم هدف غایی آفرینش آدمیان را در چه میداند؟

قرآن کریم هدف غایی آفرینش آدمیان را در چه میداند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی