کدام یک از بزرگواران درب قلعه خیبر را که حدودا 40 نفر آن را جا به جا می کردند را یک تنه جابه جا کرد؟

کدام یک از بزرگواران درب قلعه خیبر را که حدودا 40 نفر آن را جا به جا می کردند را یک تنه جابه جا کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی