سوره ای رانام ببرید که حرف «فاء» در آن نباشد .

سوره ای رانام ببرید که حرف «فاء» در آن نباشد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی