تر جمه جمله (متصدعا) کدام گزینه است؟

تر جمه جمله (متصدعا) کدام گزینه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی