هر که بداند که گفتار او از عملش به حساب می آید و از تک تکش بازخواست می شود کلامش جز در مواردی که به دردش می خورد ک

هر که بداند که گفتار او از عملش به حساب می آید و از تک تکش بازخواست می شود کلامش جز در مواردی که به دردش می خورد ک

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی