کدام سوره قران در همه ایاتش کله الله تکرار شد است؟

کدام سوره قران در همه ایاتش کله الله تکرار شد است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی