خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا امده دكجا قرار داره وبه كجا مي رود از كيست؟

خدا رحمت كند كسي را كه بداند از كجا امده دكجا قرار داره وبه كجا مي رود از كيست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • امام خميني(ره) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها