صدق و راستي فضيلت و کذب و دروغ رذيله (اخلاقي) است.این سخن از کیست؟

صدق و راستي فضيلت و کذب و دروغ رذيله (اخلاقي) است.این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی