این سخن از کیست؟(هر کس سخنش بد باشد، بهره بد برد).

این سخن از کیست؟(هر کس سخنش بد باشد، بهره بد برد).

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی