کدام گزینه درباره صفات خداوند درست نمیباشد؟؟

کدام گزینه درباره صفات خداوند درست نمیباشد؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی