در همه گزینه ها به جزء گزینه ........... غلط املایی وجود دارد.

در همه گزینه ها به جزء گزینه ........... غلط املایی وجود دارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی