نام کدام میوه در قرآن نیامده است؟

نام کدام میوه در قرآن نیامده است؟

تاکنون 20 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • انار (18 نفر)
  • انگور (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی