با توجه به آیه شریفه \\" و الشمس تجری . . .\\" کدام گزینه با معنا مطابقت دارد ؟

با توجه به آیه شریفه \\" و الشمس تجری . . .\\" کدام گزینه با معنا مطابقت دارد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی