یک نام اعظم خداوند عاصم است این نام در کدام ایه ودر کدام سوره امده؟

یک نام اعظم خداوند عاصم است این نام در کدام ایه ودر کدام سوره امده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی