این سخن از کیست؟سخن بد مگوی اگر چه از پاسخ درماندی.

این سخن از کیست؟سخن بد مگوی اگر چه از پاسخ درماندی.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی