اين سخن از كيست:((ادب نيكو ، زينت عقل است.))

اين سخن از كيست:((ادب نيكو ، زينت عقل است.))

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی