این سخن از کدام معصوم است؟( راست ترين گفتار، سخني است كه زبان حال نيز بر آن شهادت دهد)

این سخن از کدام معصوم است؟( راست ترين گفتار، سخني است كه زبان حال نيز بر آن شهادت دهد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی