فرمود: راستي، حقي است كه (بين حق و باطل) جدائي مي افكند.این سخن از کیست؟؟؟؟

فرمود: راستي، حقي است كه (بين حق و باطل) جدائي مي افكند.این سخن از کیست؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی