این سخن از کیست< سکوت بوستان (و جایگاه) فکر و اندیشه است.>

این سخن از کیست< سکوت بوستان (و جایگاه) فکر و اندیشه است.>

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی