کوتاه ترین آیه ی بی نقطه ی قرآن چیست؟

کوتاه ترین آیه ی بی نقطه ی قرآن چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی