به نمازی که در شب اول قبر برای میت میخوانند،نماز... میگویند.

به نمازی که در شب اول قبر برای میت میخوانند،نماز... میگویند.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی