اصولا تفاوت اساسی بین افراد صالح و نیکوکار وافراد ظالم وتبهکار در چیست؟؟

اصولا تفاوت اساسی بین افراد صالح و نیکوکار وافراد ظالم وتبهکار در چیست؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی