هیچ گاه نشد که ....... از بستر برخیزد مگر آن که برای خدا ......

هیچ گاه نشد که ....... از بستر برخیزد مگر آن که برای خدا ......

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی