زبانت را به نيکو گويي عادت ده، تا از سرزنش ايمن ماني.

زبانت را به نيکو گويي عادت ده، تا از سرزنش ايمن ماني.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی