جهان اساطیری چیست؟

جهان اساطیری چیست؟

تاکنون 30 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حاصل انحراف بشر از جهان توحیدی (17 نفر)
  • جهان قبل از اسلام (13 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها