اگر می خواهیم وابسته نباشیم باید چه چیزی را باور کنیم؟

اگر می خواهیم وابسته نباشیم باید چه چیزی را باور کنیم؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خودمان را باور کنیم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی