اگر می خواهیم وابسته نباشیم باید چه چیزی را باور کنیم؟

اگر می خواهیم وابسته نباشیم باید چه چیزی را باور کنیم؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی