این سخن از کیست؟{هرگاه طلایی دستت بود و عالم دادزد گردوست باور نکن یاگردویی در دست داشتی وعالم گفت طلاست باورنکن

این سخن از کیست؟{هرگاه طلایی دستت بود و عالم دادزد گردوست باور نکن یاگردویی در دست داشتی وعالم گفت طلاست باورنکن

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی