این سخن از کسیت؟: مسلمانان با هم برادرند و هيچكس بر ديگري برتري ندارد، جز به تقوي

این سخن از کسیت؟: مسلمانان با هم برادرند و هيچكس بر ديگري برتري ندارد، جز به تقوي

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی