در کدام قسمت از نماز می توان به زبان فارسی یا هر زبان دیگری صحبت کرد؟

در کدام قسمت از نماز می توان به زبان فارسی یا هر زبان دیگری صحبت کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی