ترجمه آیه ی ( بِما کَسَبَ ) در کدام گزینه آمده است؟

ترجمه آیه ی ( بِما کَسَبَ ) در کدام گزینه آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی