تنها سوره‌ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟

تنها سوره‌ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی