کنایه از چیست(غمزه شدن)؟

کنایه از چیست(غمزه شدن)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی