تنها سوره ای که اکثر الفاظ آن منحصر به فرد است کدام سوره است ؟

تنها سوره ای که اکثر الفاظ آن منحصر به فرد است کدام سوره است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی