بدون وضو مس کردن(لمس کردن)نام خداوند متعال و صفات خاصه ی او .........

بدون وضو مس کردن(لمس کردن)نام خداوند متعال و صفات خاصه ی او .........

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی