در قران کریم هر جا امر و توصیه به ایمان شده به دنبالش......نیز سفارش شده؟

در قران کریم هر جا امر و توصیه به ایمان شده به دنبالش......نیز سفارش شده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی