منفور ترین کار حلال نزد خداوند تبارک و تعالی کدام است؟

منفور ترین کار حلال نزد خداوند تبارک و تعالی کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی