هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثنای عمل از ناحیه عا

هرگاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزا مقصود بالاصاله جاعل باشد و جعاله در اثنای عمل از ناحیه عا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی