کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است ؟

کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی