متولی موقوفه عام برای اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهای آن در جهت نیت واقف:

متولی موقوفه عام برای اداره كردن موقوفه و مصرف درآمدهای آن در جهت نیت واقف:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی