واژه «صلوة» (نماز ـ دعا) چند بار در قرآن ذكر شده است؟

واژه «صلوة» (نماز ـ دعا) چند بار در قرآن ذكر شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی