كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده است ؛ پس، بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته باشد.

كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را حفظ كرده است ؛ پس، بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته باشد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی