این حدیث از کیست؟(نزديك ترين شما به من در موقف روز قيامت، راستگو ترين شما در گفتار است. )

این حدیث از کیست؟(نزديك ترين شما به من در موقف روز قيامت، راستگو ترين شما در گفتار است. )

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی