به نظر كدام دانشمند بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

به نظر كدام دانشمند بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی